Koji faktori doprinose pretilosti?

Koji faktori doprinose pretilosti?

Koji faktori doprinose pretilosti?

Pretilost je bolest kojoj pridnose mnogi faktori uključujući genetiku, ponašanje, okruženje, medicinske faktore, puteve u centralnom nervnom sistemu (CNS) te periferne signale.1-3  Smatrate se da dole navedeni faktori doprinose epidemiji pretilosti (tabela 1).

Kategorija

Faktor

Potencijalni mehanizmi

Efekti na ravnotežu energije

 Genetika2,4,5

Varijacije BMI
Promjene u genima odgovornim za težinu i/ili metabolizam (epigenetske, delecije, polimorfizmi jednog nukleotida)

Varijabla

↑ Unos energije i varijabilna potrošnja energije

 Ponašanje2,6-8

Prehrana, neaktivnost, emotivni faktori

Višestruki mehanizmi ponašanja

↑ Unos energije i varijabilna potrošnja energije

Nedostatak sna

Višestruki hormonski mehanizmi: većinom leptinom - i grelom - izazvane promjene apetita

↑ Unos energije i varijabilna potrošnja energije

Prestanak pušenja

Bihevioralni efekti

↑ Unos energije i
↓ Potrošnja energije

Okruženje2,4,6,7,9

Pristup hrani, mogućnost nabavke hrane, socio-ekonomski status, stres, fizičko okruženje, endokrini poremećaji, mikrobiomi u želucu

Višestruki mehanizmi ponašanja

↑ Unos energije i varijabilna potrošnja energije

Medicina1,2,10-13 

Lijekovi poput kortikosteroida i određenih psihijatrijskih lijekova

Varijabla

↑ Unos energije i
↓ Potrošnja energije

Bolesti i stanja poput sindroma policističnih jajnika (PCOS), Cushinogovog sindroma, hipotireoza, debljanje povezano sa trudnoćom, menopauza, nizak nivo testosterona

Varijabla

↑ Unos energije i varijabilna potrošnja energije

 CNS putevi3,13

Homeostatski i putevi sistema nagrade

Regulacija energije u hipotalamusu, dopaminski sistem nagrade

↑ Unos energije i varijabilna potrošnja energije

Periferni signali2,3

Hormoni i gastrointestinalni peptidi [inzulin, glukagonu sličan peptid 1 (GLP-1), holecistokinin (CCK), amilin, peptid YY (PYY)]

Većinom leptinom - i grelinom - izazvane promjene apetita

Varijabla

BMI=indeks tjelesne mase, CCK=holecistokinin, CNS=centralni nervni sistem,
GLP-1=glukagonu sličan peptid 1, PCOS=sindrom policističnih jajnika, PYY=peptid YY   


Reference